POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator – ANSEL, ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: http://jakirekuperator.pl/

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY

Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze strony przez użytkownika.

W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług oraz informacje o aktywności użytkownika na stronie (w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technologii). Gromadzone dane nie służą identyfikacji użytkownika, na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Pliki cookie gromadzą dane, które samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej – dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami. Wówczas mogą stanowić dane osobowe.

W przypadku, gdy w ramach Strony dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak możliwość skorzystania z formularzu kontaktowego, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcji

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w celu:

Zapewnienia dostępu do strony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO..

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta na Stronie, a następnie przez okres:

a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

prawo do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

prawo dostępu do danych – użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;

prawo do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli użytkownik ma wątpliwości, czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

prawo do przenoszenia danych – użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny;

Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;

Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku osób, które nie założyły konta na stronie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu ze strony.

Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres ANSEL, ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów, z dopiskiem RODO.