REGULAMIN SKLEPU

ANSEL, ul. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów

KRS: 0000318570, NIP: 5321986355, REGON: 14166307900000.

Kontakt ze sprzedawcą: http://jakirekuperator.pl/kontakt

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności

Warunki zakładania konta, składania zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki klienta oraz sprzedawcy.

2. Za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów przez Internet. Sklep internetowy dostarcza również bezpłatne usługi takie jak prowadzenie konta klienta i interaktywny formularz składania zamówienia.

3. Jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną składa się z interaktywnego formularza, sprzedawca wyraźnie oznacza pola, których uzupełnienie jest konieczne dla korzystania z danej usługi przez klienta.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego i realizacji zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (email).

6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

UTWORZENIE KONTA

1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego konta dla usprawnienia procesu składania zamówienia, w tym zapisania danych zamawiającego, adresu dostawy, wglądu do historii zakupów i dodawania towarów do listy obserwowanych produktów. W tym celu klient dokonuje procedury rejestracji na stronie: http://jakirekuperator.pl/logowanie?back=my-account

2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w sklepie internetowym według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych), stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywując przycisk „Zarejestruj się”.

3. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez klienta za pomocą linka wysłanego na jego adres e-mail, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta ze sprzedawcą na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do sprzedawcy. Konto wraz z zapisanymi danymi zostanie usunięte niezwłocznie.

4. Konto zawiera informacje podane przez klienta podczas Rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania Polityce Prywatności - http://jakirekuperator.pl/content/3-polityka-prywatnosci

 

ZAMÓWIENIE

1. Klient nieposiadający zarejestrowanego konta, dokonuje zamówienia z pominięciem procedury rejestracji lub logowania.

2. Klient sporządza zamówienie poprzez wirtualne dodawanie towarów do koszyka. Po potwierdzeniu wyboru towarów, klient wskazuje w formularzu zamówienia formę i cenę przesyłki, sposób zapłaty, wskazuje swoje dane oraz adres do przesyłki. Po skompletowaniu zamówienia, klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy.

3 Każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, klientowi wskazywane jest podsumowanie zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli klient poprawnie uzupełni formularz zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który towar ma być przesłany.

Sprzedawca skontaktuje się z klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a sprzedawca może anulować zmówienie lub odstąpić od umowy.

5. Czas realizacji zamówienia towaru wynosi 3 dni robocze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) płatność za pobraniem – po złożeniu zamówienia,

b) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez sprzedawcę,

c) pozostałe –po potwierdzeniu otrzymanym przez sprzedawcę od operatora płatności.

6. Po ww. czasie realizacji zamówienia, towar wydawany jest przewoźnikowi.

 

WYSYŁKA

1. Koszt wysyłki towaru uiszcza klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu zamówienia, opcji dostawy wybranej przez klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez klienta, koszt dostawy doliczany jest do kwoty zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

2. Jeżeli Klient wybrał w formularzu zamówienia opcję „Odbiór osobisty”, wysyłka do salonu jest bezpłatna. Klient przed odbiorem powinien dowiedzieć się godzin otwarcia danego Salonu, kontaktując się telefonicznie według numeru wskazanego na wstępie, lub wysyłając wiadomość e-mail pod wskazany adres e-mail.

3. W każdym wypadku, warunkiem nadania towaru jest uiszczenie kwoty wartości zamówienia, chyba, że klient wybrał płatność „za pobraniem”.

4. Czas dostarczenia zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 2 dni roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania zamówienia przez sprzedawcę.

5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na klienta z chwilą jej mu wydania.

 

REKLAMACJA I WYMIANA

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientowi towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci odstąpienia od umowy(zwrotu towaru).

2. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany we wstępie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

4 W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku sprzedawca powiadomi klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.

5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę.

6. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy przez konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż

14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Bezpośrednie koszty odesłania towaru do sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy:

z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

2. Zobowiązania klienta wynikające z umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za towar i dostarczenie oraz odbioru towaru, dokonanych zgodnie z zamówieniem.